Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 01 ( Từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nguyễn Hữu Thảo

Thứ Hai
Ngày:18/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:19/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ Tư
Ngày: 20/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày:21/01

Sáng

Dự họp trực tuyến tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày:22/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Bảy
Ngày:23/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:24/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv