Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2022 - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

STT

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP

CÔNG DÂN

1

21/01/2022

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Bế Thị Hoa

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

2

21/02/2022

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

3

21/03/2022

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Dương Thị Hương Thảo

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

4

21/04/2022

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Tống Văn Tài

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

5

24/05/2022

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

6

24/06/2022

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Dương Thị Hương Thảo

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

7

21/07/2022/

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Tống Văn Tài

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

8

24/08/2022

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

9

21/09/2022

Nông Công Hưng

Phó Chánh án TAND tỉnh

Dương Thị Hương Thảo

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

10

18/10/2022

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Tống Văn Tài

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

11

18/11/2022

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

12

19/12/2022

Nông Công Hưng

Phó Chánh án TAND tỉnh

Dương Thị Hương Thảo

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

  

  Lưu ý: Ưu tiên tiếp công dân đã có lịch hẹn trước.


cdscv