Loading...
Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA XÉT XỬ TRỰC TUYẾN VÀ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ (27/09/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nhằm mục đích đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án, bảo đảm từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến việc xây dựng Tòa án điện tử và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

cdscv